ПРАВИЛНИК
31. МЕЂУНАРОДНОГ ОТВОРЕНОГ ПРВЕНСТВА БЕОГРАДА
,,ТРОФЕЈ БЕОГРАДА“ 2017
1. Шаховски савез Београда у сарадњи са хотелом Центар Балашевић, а под покровитељством Скупштине града
Београда, организује од 24. новембра до 02. децембра 2017. године 31. Међународно отворено првенство
Београда у шаху – ,,Трофеј Београда“ 2017.
2. Турнир се одржава у хотелу: Центар Балашевић у Раковици, улица Мишка Крањца 17/а.
3. Право учешћа имају сви заинтересовани из земље и иностранства, без обзира на титулу и рејтинг, ако испуне
услове из расписа за турнир.
4. Турнир се игра по ФИДЕ Правилима шаха.
5. Игра се 9 кола по швајцарском систему, ФИДЕ варијанта, компјутерско паровање (програм Swiss-Manager).
6. Темпо игре је 90 минута за 40 потеза, а затим 15 минута по играчу до краја партије уз додатак од 30 секунди за
сваки потез почевши од првог.
7. Турнир се рејтингује код ФИДЕ и категорише по Правилнику о категоризацији ШСС.
8. Свечано отварање турнира одржаће се 24. новембра 2017. године у 16.45 часова, а проглашење коначног
пласмана и додела награда је 02. децембра 2017. године у 20.00 часова.
9. Редовна кола играју се сваког дана од 17.00 часова, осим последњег, деветог кола које почиње у 13.00 часова.
Дозвољено кашњење играча на партију је 30 минута од заказаног времена за почетак кола.
10. По завршетку партије оба играча су дужна да предају формулар судији. Играч који не поштује овај члан може
бити искључен са турнира.
11. Одлагање партија није дозвољено. Играч који изгуби партију контумацијом (због неоправданог недоласка на
партију) брише се из даљег такмичења. Играч који напушта турнир из оправданих разлога дужан је да то пријави
судији.
12. Судије турнира су : Драган Бабић ИА главни судија – уједно врши и паровање, Божидар Петровић ИА заменик
главног судије, Јири Новак ФА и Милош Николић НА.
13. Одлуке судија су извршне, а на евентуални усмени приговор, коначну одлуку доноси главни судија. На одлуку
главног судије, може се уложити жалба турнирском одбору одмах по завршетку партије, а најкасније 15 минута
по завршетку кола. Жалба се у писаној форми, улаже преко главног судије турнира, са уплатом таксе од 6.000,00
динара у готовом. У случају усвајања жалбе, уплата се враћа подносиоцу. Турнирски одбор дужан је да своју
одлуку саопшти најкасније 1 сат пре почетка следећег кола.
14. Турнирски одбор сачињавају: председник – Петар Катанић-Вујић међународни судија ФИДЕ ,Иван Тишма ФИДЕ
судија и интернационални мајстор Небојша Илијин, а заменици су: Миланко Никола и Ћетковић Миодраг.
15. Победник турнира је играч који освоји највећи број поена. У случају деобе места одлучују следећи додатни
критеријуми: 1) Медиан Бухолц (-1 најслабији резултат), 2) Бухолц, 3) Сонеборн-Бергер, 4) већи број победа и
5) жреб. За све неодигране партије Медиан Бухолц, Бухолц и Сонеборн-Бергер се рачунају као да је играч играо
против виртуелног противника.
16. Редовне и специјалне новчане награде на турниру су у динарима и износе:
180.000,00 120.000,00 85.000,00 50.000,00 35.000,00 25.000,00 18.000,00 15.000,00 12.000,00 10.000,00.
специјалне награде: -за најбоље пласирану жену 8.000,00 динара
-за најбоље пласираног ветерана (1952. годиште и старији) 8.000,00 динара
-награда ,,Слободан Остојић,, за најуспешнијег кадета до 14 година (2003. годиште и млађи)– пехар а медаље
за прва три места у категоријама кадета до 12,14 и 16 година.
-бесплатно учешће на Међународном турниру у Темишвару (Румунија) од 4-10. децембра 2017 године за
најбоље пласирану жену која је на рејтинг листи Србије и за најбоље пласираног играча (GM ili IM) који је члан
клуба са подручја ШСБ и да је на рејтинг листи Србије.У случају деобе места редовне награде се деле по
Хортовом систему, а специјалне награде (нису дељиве) , додељују се према додатним критеријумима (члан
15). Један играч не може освојити награде по више основа и припада му увек већа награда.
17. Без одобрења главног судије, играчу је забрањено да у простору за игру има мобилни телефон или неко друго
средство комуникације, осим ако су они у потпуности искључени. У сали за игру је забрањено пушење,
анализирање партија и уношење алкохола.
18. Све што није дефинисано овим Правилником, у погледу правила игре или турнирских правила, одлуку доноси
главни судија на основу важећих правила.
19. Овај Правилник је прописао организатор, а учесници ће са истим бити упознати пре почетка првог кола.
Повлачењем првог потеза учесници дају сагласност са Правилником и у обавези су да га поштују.
Београд 01. новембар 2017. Шаховски савeз Београда

 

 

TOURNAMENT RULES

31th INTERNATIONAL OPEN CHANPIONSHIP OF BELGRADE

,,BELGRADE TROPHY 2017

 

 1. Belgrade Chess Federation in cooperation with Centar Balasevic hotel, under sponsorship of the City Assembly of Belgrade, organizes 31th International Open Chess Championship, Belgrade Trophy 2017, which will be held from November 24th to December 2nd.
 2. The tournament will be held at Centar Balasevic hotel in Rakovica, street Miska Kranjca 17 /a.
 3. Open to all interested from the country or abroad, regardless of title or rating, but it is very important to meet the requirements of the notice for the tournament.
 4. The tournament will be played under Fide laws of Chess.
 5. The game is 9-round Swiss system, Fide variant, computer pairing (program Swiss-manager).
 6. The rate of play is 90 minutes for the 40 moves, and then 15 minutes per player until the end of the game with increment of 30 seconds per move, starting from the first one.
 7. The tournament will be ruled by Fida and it will be categorized by the rule book of the Serbia Chess Federation.
 8. Opening Ceremony will be held on November 24th 2017, at 04:45 pm, and the declaration of final placements and awards will be on December 2nd at 08:00 pm.
 9. Rounds will be played every day from 05:00 pm, except from the last, ninth round, which begins at 01:00. Permitted delay of the players is 30 minutes of the scheduled time of the round.
 10. After the end of match, both players are obliged to forward a for to the judge and to report the result. The player who doesn’t obey this can be excluded from the tournament.

11.The delaying of matches is not allowed. The player who loses a game by forfeit (because of unjustified absence) will be removed from further competing. The player who abandons the tournament because of justified reasons is obliged to report it to the judge.

 1. The tournament judges are: Dragan Babic IA, main arbiter (does round pairings at the same time), Bozidar Petrovic IA,Jiri Novak FA i Milos Nikolic NA.
 2. The decisions made by the judges are executive and  on eventual verbal objection, the final decision is carried out by the main arbiter. On the decision of the main arbiter, a complaint can be made and sent to the tournament committee right after the match end, and at the latest after 15 minutes after the round is finished. The complain in written form is forwarded to the main arbiter, with the payment of 6,000 din in cash. In case of complain’s approval, the payment will be returned to the submitter. Tournament committee is obliged to make a decision at the latest one hour before the beginning of a new round.
 3. Tournament committee is composed of: the president: Petar Katanic-Vujic IA, Ivan Tisma FA and international master Nebojsa Ilijin, alternatives are: Milanko Nikola and Cetkovic Miodrag.
 4. The tournament winner is the player who wins the most points. In case of sharing place, these methods determine: 1)Median Buholtz (-1 the weakest result) 2)Buholtz 3)Soneborn-Berger 4)bigger number of wins and 5) draw. For all unplayed game Median Buchholz, Buchholz and Soneborn Berger are calculated as if the player has played against virtual opponents.
 5. The regular and special cash prizes at the tournament in dinars and are as follows:

180,000.00 120,000.00 85,000.00 50,000.00 35,000.00 25,000.00 18,000.00 15,000.00 12,000.00 10,000.00.

Special Awards: -for the best placed woman RSD 8,000.00

-for best placed veteran (65 years) 8,000.00 RSD

award and approval  ,, Slobodan Ostojic most successful cadets to 14 years – a trophy medals for the first three places in the categories of cadets to 12,14 and 16 years.

-free participation in the International tournament in Timisoara (Romania) from 4-10. December 2017 for the highest-placed woman on the rating list Serbia for the best runner (GM or IM), which is a member of the club from Belgrade Chess Federation areas, and that the rating list Srbije.U case of division of the city main prizes are divided according Hortovom system a special award (not divisible), allocated according to additional criteria (Article 15). One player can not win prizes on several grounds and belong to him still more awards

 1. When it comes to sharing a reward it’ll be done on Hort’s system and special rewards(whose aren’t shared), are awarded on additional criterions (article 15). A player cannot win rewards on many basis and the bigger reward belong to him.
 2. Without main arbiter’s permission, player is forbidden to have a mobile phone or any kind of communication device, except if they’re turned off. In playing hall smoking is forbidden as well, game analysis and alcohol intake too.
 3. If something isn’t defined by this rule book, in means of game rules or tournament rules, the main arbiter will define it on the basis of valid rules.
 4. This rule book is signed by tournament organizer and participants will be able to read it before the start of 1st round. By making the first move, participants approve the role book and become obliged to obey it.

 

 

Belgrade Chess Federation 01.XI 2017.